រយៈពេល ១០ ឆ្នាំរបស់ iPhone

0
156

គិតមកដល់ឆ្នាំ ២០១៧ ថ្ងៃនេះ គឺខួបគំរប់ ១០ឆ្នាំ របស់ iPhone ហើយ។ ថ្ងៃនេះ 12 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៧ គឺជាថ្ងៃដែល ក្រុមហ៊ុន Apple ប្រកាសទូរស័ព្ទ iPhone ជំនាន់ថ្មីរបស់ខ្លួន។ បើតាមពាក្យចចាមអារ៉ាមកន្លងមក Apple និងបង្ហាញជូននូវ iPhone 7s និង iPhone 7s Plus ហើយមាន iPhone ម៉ូដែលថ្មីមួយទៀតដែលស្ថិតក្នុងភាពអាថ៌កំបាំង ដែលមិនមែនជា iPhone 8 នោះទេ គឺអាចជា iPhone X ឬក៏ជា iPhone Edition។

សូមទស្សនា iPhone ទាំងអស់ដែលចេញពីឆ្នាំ ២០០៧ មកដល់ឥឡូវនេះ៖

2007 – iPhone 2G

2008 – iPhone 3G

2009 – iPhone 3Gs

2010 – iPhone 4

2011 – iPhone 4s

2012 – iPhone 5

2013 – iPhone 5s, iPhone 5c

2014 – iPhone 6, iPhone 6 Plus

2015 – iPhone 6s, iPhone 6s Plus

2016 – iPhone 7, iPhone 7s Plus, iPhone SE

2017 – ?iPhone 7s?, ?iPhone 7s Plus, iPhone X/iPhone Edition

Comments

comments