អាហារពេលព្រឹកដ៏សាមញ្ញ ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្ត​

0
318

<p>
បាយ​សាច់​ជ្រូក​ ជា​អា​ហារ​ពេល​ព្រឹក​ដ៏​សាមញ្ញ​​ ដែល​មនុស្ស​ទូទៅ​ចូលចិត្ត​ទទួល​ទាន​។ ជាមួយ​រសជាតិ​ឆ្ងាញ់​​នឺង​តមៃ្ល​សមរម្យ​ដែល​អាច​រក​បាន​សើ្ទរ​តែ​គ្រប់​ ទី​កនែ្លង​ អ្នក​ណា​ៗ​​ក៏​ចូលចិត្ត​ដែរ​​ ។</p>

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here